Underground24.pl

Dla klientów

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO UNDERGROUND24.PL

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń UNDERGROUND24.PL na rzecz klientów.
2. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem jak również Polityką Prywatności i Cookies, a także z przyjęciem ich warunków.

§ 2. Wycena
2.1 Cena
1. Biuro stosuje cennik dostępny na niniejszej stronie internetowej pod zakładką „Cennik”.
2. Cennik ten nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i przedstawia ceny minimalne.
3. Ostateczną cenę tłumaczenia ustala Biuro, wedle warunków przedstawionych poniżej.
2.2 Sposoby dostarczania dokumentów do tłumaczenia
1. Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć do biura w następujący sposób:
– osobiście, w siedzibie Biura (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym);
– e-mailowo, na adres poczty elektronicznej meglew@poczta.onet.pl;
– przesyłką pocztową/kurierską, na adres siedziby biura podany w zakładce „Kontakt”;
– za pomocą formularza wyceny dostępnego w zakładce „Kontakt” niniejszej strony internetowej;
– za pośrednictwem strony internetowej facebook.com (Fanpage).
2.3 Tłumaczenia pisemne zwykłe i ekspresowe
1. Podstawą rozliczenia jest objętość tekstu.
2. Objętość tekstu ustala się w następujący sposób:
– Jedna strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami.
– Najmniejszą możliwą jednostką objętości jest 1 strona.
– W przypadku dokumentów edytowalnych, liczbę znaków ze spacjami w dokumencie klient może sprawdzić samodzielnie w programie Microsoft Word (zakładka „Recenzja”, opcja „Statystyka wyrazów”). Tym niemniej, ostateczną liczbę znaków w dokumencie ustala Biuro.
3. Biuro dokonuje bezpłatnej wyceny – zarówno w przypadku dokumentów edytowalnych jak i nieedytowalnych.

§ 3. Termin realizacji
1. Termin realizacji ustala ostatecznie Biuro.
2. Termin realizacji podawany jest w dniach roboczych.
3. Biuro wykonuje również tłumaczenia w soboty, niedziele i święta.
4. Termin realizacji biegnie od chwili otrzymania przedpłaty za tłumaczenie (na podstawie potwierdzenia tego faktu przez Biuro) lub od chwili otrzymania potwierdzenia dokonania przelewu środków (potwierdzenie bankowe / skan).
5. Biuro dokłada wszelkich starań celem dotrzymania ustalonych z klientów terminów, zastrzega sobie jednak prawo do powołania się na siłę wyższą. Siła wyższa obejmuje wszelkie okoliczności wykraczające w sposób uzasadniony poza kontrolę Biura (w tym awarie techniczne).

§4. Złożenie zamówienia
4.1 Sposoby składania zamówień
1. Zamówienie wymaga formy pisemnej. W związku z tym, zamówienia można składać w następujący sposób:
– osobiście w Biurze (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym);
– e-mailowo (na podstawie e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia);
– pocztą tradycyjną na adres podany w zakładce „Kontakt”;
– za pośrednictwem formularza podanego na stronie w zakładce „Kontakt”;
– za pośrednictwem wiadomości wysłanej na portalu Facebook.
4.2 Warunki rozpoczęcia realizacji zamówienia
1. Każdy klient składający zamówienie po raz pierwszy jest zobowiązany do uiszczenia przedpłaty lub zaliczki w wysokości 50%. Decyzję w tej kwestii podejmuje Biuro.
2. Biuro może odstąpić od wymogu zawartego w punkcie 1 powyżej wyłącznie wedle własnego uznania.
3. Klienci składający kolejne zamówienia są zobowiązani do uiszczenia przedpłaty lub zaliczki na życzenie Biura (informacja taka zostanie przedstawiona klientowi na etapie składania zamówienia).
4.3 Odstąpienie od zamówienia
1. W przypadku rezygnacji z realizacji tłumaczenia po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Biuro, klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równej 100% wartości zamówienia. Biuro ma prawo do wskazania niższej kwoty kary umownej lub odstąpienia od jej egzekwowania wedle własnej decyzji.

§5. Odpowiedzialność Biura i reklamacje
1. Odpowiedzialność finansowa Biura z tytułu dokonanego tłumaczenia jest ograniczona wyłącznie do wartości danego zamówienia.
2. W przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie ekspresowym (wedle ustaleń poczynionych z klientem), Biuro zastrzega możliwość wystąpienia błędów wynikających z narzuconego przez klienta tempa prac. W takowym przypadku Biuro zobowiązuje się do nieodpłatnej korekty tekstów w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia od klienta. Z tytułu takowych wad tłumaczenia, klientowi nie przysługują żadne inne prawa.
3. W przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie zwykłym, w razie ewentualnych wad tłumaczenia klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje przyjmowane są pod warunkiem ich uzasadnienia, wskazania konkretnych zastrzeżeń i zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania gotowego tłumaczenia klientowi. Nie przyjmuje się reklamacji opartych wyłącznie na preferencjach stylistycznych i estetycznych.
4. Od zgłoszenia reklamacji, Biuru przysługuje 7-dniowy termin na jej rozpatrzenie. W razie przyjęcia reklamacji, Biuro dokona korekty tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie – określanym każdorazowo przez Biuro.
5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy (językowe, merytoryczne, itp.) zawarte w oryginale przedłożonym do tłumaczenia.

§6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do wszelkich tłumaczeń realizowanych przez Biuro, poza przypadkami zawarcia z klientem oddzielnych umów, które wyłączają jego zastosowanie. W takowych przypadkach stosuje się warunków określone w takowych umowach.
2. Niniejszy regulamin podlega i interpretowany jest zgodnie z przepisami prawa polskiego.
3. Wszelkie spory, których Biuro i klient nie rozwiążą polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Biura, tj. sąd w Rzeszowie.